Darbuotojai

 

Asta Jaseliūnienė

Direktorė

Asta Jaseliūnienė yra įgijusi Socialinio pedagogo ir psichologo bakalauro laipsnį Šiaulių Universitete ir Socialinio darbo magistro laipsnį Mykolo Romerio Universitete. Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos ir Šiaulių miesto savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė. Turi 17 metų socialinio darbo patirtį dirbant su įvairią negalią turinčiais asmenimis, rizikos šeimomis, jaunimu. Šiuo metu aktyviai dirba su asmenimis, panaudojusiais smurtą bei nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje.

Asta Jaseliūnienė sukaupė nemažą darbo patirtį parengdama programas ir vesdama mokymus  bei praktinius seminarus socialinį darbą dirbantiems asmenims temomis:
„Problemų sprendimas forumo teatro metodu“, kodas SD20150002.
„Time Slips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai“, kodas SD20160031.
„Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas“, kodas SD20160032.
„Darbuotojų motyvacijos stiprinimas dirbant su klientais“, kodas SD20170051.
„Kaip įveikti kliento pasipriešinimą“, kodas SD 20150004.
„Socialinis darbas su agresyviais vaikais, paaugliais“, kodas SD596870938.
„Darbas su agresyviais klientais“, kodas 596870924.
„Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“, kodas SD20150010.
„Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje“, kodas 596870923.
„Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams“, kodas SDP 2015002.
 
Asta J. nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei mokymuose, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose. Sukaupusi 10-ies metų tarptautinių projektų rengimo bei koordinavimo patirties. Įgyvendinusi Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinius projektus:
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2017-2019), Projekto pavadinimas: „Councious use of natural resources“ – CONATURE, 2017-CZ01-KA204-035591.
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2016-2018), Projekto pavadinimas: „Ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market“, 2016-1-LT01-KA204-023242.
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2015-2017), Projekto pavadinimas: „Harnessing the Arts for Wellbeing in mental Health and Social Care (Art4Alz)“, 2015-1-IT02-KA204-015349.
ERASMUS+ KA2  strateginė partnerystė (2015-2017), Projekto pavadinimas: „DSH – Positive Choices“, 2014-2-UK01-KA205-012013.
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2014-2015), Projekto pavadinimas: „Forgotten Treasure – Let‘s discover it!“, LLP-GRU-MP-2013-LT-00140.
LEONARDO DA VINCI (2013-2015), Projekto pavadinimas: „Competent to do do“, LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355.
Grundtvig partnership (2011-2013), „Informal Gate Mentoring“, LLP-GRU-MP-2011-LT-00144.
 
Įgyvendindama tarptautinius projektus, rengia, organizuoja ir moderuoja įvairias tarptautines konferencijas, dirba ir bendradarbiauja su organizacijomis iš Italijos, Čekijos, Turkijos, Kipro, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Islandijos, Farerų Salų, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vengrijos ir Čekijos. Yra įgijusi žinių kultūrinių skirtumų srityje. 
 

Gintarė Černikienė
Projektų vadovė

8 metai tarptautinių projektų administravimo ir koordinavimo patirtis, anglų kalbos filologė, vertėja, 6 metus dirba su įvairiomis socialinės atskirties grupėmis (jaunimu, negalią turinčiais asmenimis, socialiniais darbuotojais ir jų padėjėjais, savanoriais ir t. t.),  3 metus veda mokymus apie lygias lyčių galimybes ir verslumą. Koordinavo ir administravo šiuos INTERREG, Mokymosi visą gyvenimą ir Erasmus + projektus:
1) Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos projekto UBUS „Baltų vienybė po Saule“, LLII-078  vadovė nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2011 m. liepos mėn.;
2) Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projekto „Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas” (COMPETENT TO DO, LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355) veiklų koordinavimas, administravimas;
3) LLP Grundtvig daugiašalio projekto “AUTO – Autistic Adults Training for New Opportunities” (LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) vadovė, tyrėja (01 02 2015 – 30 10 2015);
4) Erasmus+ programos KA2 projekto “DSH Positive Choices“ (2014-2-UK01-KA205-012013) administratorė, koordinatorė (01 10 2015 – dabar);
5) “Harnessing the Arts for Wellbeing in mental Health and Social Care (Art4Alz)” (KA2 2015-1-IT02-KA204-015349) administratorė, veiklų koordinatorė (01 09 2015 – dabar);
6) Erasmus+ KA3 projekto “M.E.D.E.U.Y.M – Įgalinimas per Europos jaunimo modelio sukūrimą” veiklų koordinavimas Lietuvoje;
7) Erasmus+ KA2 projektas „Enterprising and creative young people - together in modern Europe” veiklų koordinatorė, administratorė;
8) Erasmus+ KA2 projekto „AppYourSchool“ veiklų koordinavimas Lietuvoje (2016-1-IT02-KA201-024439) (01 10 2016 – dabar);
9) Parengtas ir koordinuojamas NORDPLUS Adult programos projektas “Nordic-Baltic Collaboration in Creating Innovative Training Programme for Adult Educators To Work with Perpetrators, Women and Children who Suffered from Domestic Violence” (NPAD-2016/10025) (01 06 2016 – dabar);
10) Koordinuojamas projektas “Inovatyvūs žemos kvalifikacijos asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtraukimo į darbo rinką metodai“  (INforEX) (2016-1-LT01-KA204-023242) (01 10 2016 – dabar);
11) Parengtas ir koordinuojamas NORDPLUS Adult programo projektas EMOTION - Tools for Effective Management of Emotions for the Baltic-Nordic Consortium of Adult Trainers (NPAD-2017/10076) (01 06 2017 – dabar).
 

 
Raimonda Monstvilaitė
 
Raimonda Monstvilaitė turi teisės profesinio bakalauro laipsnį ir teisininko profesinę kvalifikaciją. Aktyvi visuomenininkė, įvairių organizacijų (tarp jų ir jaunimo) narė. Sukaupė 9 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais negalią, asmenimis iš rizikos šeimų, NEET jaunuoliais. Šiuo metu specializuojasi darbe su asmenimis, panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje; asmenimis, esančiais probacijos tarnybos priežiūroje ir/ar grįžusiais iš įkalinimo įstaigų. 
Raimonda turi 5 metų tarptautinių bei vietinių projektų administravimo ir koordinavimo darbo patirtį. 2012-02-27 – 2015-12-31 administravo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ „Veiksmingi socialinės ir darbinės (re)integracijos sprendimai: Esu, galiu ir noriu dirbti“ projektą.
Nuo 2012 metų rengia ir administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. 
Raimonda Monstvilaitė sukaupė nemažą darbo patirtį vesdama mokymus bei praktinius seminarus socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir bendrosios praktikos slaugytojoms, temomis:
• Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas (kodas 596870925);
• Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje (kodas 596870923);
• Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas (kodas 596870904);
• Menas Bendrauti be konfliktų (kodas SD20150012);
• Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią (kodas SD20150010);
• Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe (kodas SD20160030);
• Bendradarbiavimas komandoje (kodas 1181);
• Slaugytojų emocinio atsparumo didinimas (kodas 1241);
• Pacientų ir slaugytojų tarpusavio ryšio gerinimas (kodas 1201);
Raimonda Monstvilaitė ne tik veda įvairius užsiėmimus, bet ir rengia seminarus socialinį darbą dirbantiems asmenims, taip pat yra parengusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo programą: „Mediacija kaip konfliktų valdymo metodas“ (16 val.) (SPPD kodas SD20160036). Turi mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirba ir bendradarbiauja su organizacijomis iš Italijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vengrijos ir Čekijos. Yra įgijus žinių kultūrinių skirtumų srityje.                                                                                                                                

 


 
Agnė Raubaitė
 
Agnė Raubaitė, įgijusi psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro laipsnį, turi 3 metų individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo darbo patirtį su socialinės rizikos šeimomis, vaikais, paaugliais, kompleksinių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Profesinės domėjimosi sritys – priklausomybių psichologija, traumų psichologija, potrauminio streso sutrikimo prevencija ir intervencija, suicidologija, meno terapija, biblioterapija, rašymo terapija, gyvūnų terapija. 
Šiuo metu aktyviai dirba smurto artimoje aplinkoje srityje – konsultuoja asmenis, panaudojusius smurtą, taip pat nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje bei jo liudininkus. Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių sunkumų patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms teikime. Veda mokymus darbo su agresyviais vaikais, paaugliais, suaugusiaisiais ypatumų temomis socialiniams darbuotojams ir pedagogams. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Profesinės žinios nuolat tobulinamos tarptautinių konferencijų ir mokymų metu. 

 


Monika Jonikytė 
 
Monika Jonikytė yra įgijusi socialinio darbo bakalauro laipsnį. Turi socialinio darbo su senjorais, neįgaliaisiais ir asmenimis esančiais probacijos tarnybos priežiūroje patirties.
 
Šiuo metu dirba projekte „Aš galiu!“ su asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimo vietų; nedirbančiais ir nesimokančiais asmenimis; buvusiais vaikų socialinės globos namų auklėtiniais ir socialinės pašalpos gavėjais. Informuoja, konsultuoja, motyvuoja asmenis, įvertina jų poreikius, sudaro individualius veiklų planus, padeda (re)integruotis į darbo rinką. Taip pat konsultuoja asmenis panaudojusiais smurtą artimoje aplinkoje. Profesinės domėjimosi sritys – užimtumo ir dailės terapija, biblioterapija, tarpasmeninio bendravimo psichologija, efektyvus bendravimas ir konfliktų valdymas.